Lietuvos
Rusų dramos teatras

75 sezonas

Paslaugų teikimo taisyklės

pdf


                                                                                           PATVIRTINTA
                                   2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. V –97
                                                                                        


LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRO
KULTŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO IR VARTOTOJŲ INFORMAVIMO,
TEIKIANT ŠIAS PASLAUGAS,
TAISYKLĖS

I.    BENDROSIOS NUOSTATOS
1.    Lietuvos rusų dramos teatro paslaugų teikimo ir vartotojų (toliau – žiūrovas) informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 623 (Žin., 2008, Nr. 75-2945).
2.    Taisyklės (toliau vadinama – šios taisyklės) nustato paslaugų (toliau vadinama – kultūros paslaugos) teikimo, bendruosius vartotojo informavimo ir bilietuose teikiamos informacijos reikalavimus, įvertinos teatro pareigos.
3.    Pagrindinės šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:
Bilietas – dokumentas, įskaitant elektroninį, patvirtinantis žiūrovo ir teatro įgalioto asmens sutarties sudarymą ir apmokėjimą už naudojimąsi kultūros paslaugomis.
Paslaugų teikėjas – teatras, suteikiantis atlygintinai žiūrovui teisę pasinaudoti kultūros paslaugomis.
Rezervavimas – išankstinis kultūros paslaugų užsakymas, patvirtinantis žiūrovo teisę įsigyti kultūros paslaugas ir nustatantis atsiskaitymo sąlygas.
Kultūros paslaugos – teatro teikiamos paslaugos, vykdant profesionalaus scenos meno veiklą.
    Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II.    VARTOTOJAMS TEIKIAMOS INFORMACIJOS REIKALAVIMAI
4.    Teikiant informaciją ir reklamuojant spektaklį, laikomasi šio reikalavimo: turi būti suteikta teisinga, išsami, aiški, nedviprasmiška, žiūrovui lengvai prieinama informacija apie spektaklius, skiriant pakankamai laiko prieš sutarties sudarymą (arba, jeigu sutartis raštu nesudaroma, prieš kultūros paslaugos teikimą) su ja susipažinti.
5.    Teatras privalo užtikrinti, kad vartotojui (žiūrovui)  būtų suteikta ši informacija:
    Teatro pavadinimas, buveinė (adresas), telefono, fakso numeris, elektroninio pašto, interneto tinklapio adresai, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teatrą, teatro kodas, duomenys apie teatro teisinę formą ir teisinį statusą, taip pat duomenys apie teatro veiklą;
    Bendroji informacija apie spektaklį:
5.3.1. spektaklio pavadinimas, aprašomojo pobūdžio informacija apie spektaklį, spektaklio data, laikas, vieta, trukmė;
5.4. Draudžiami įsinešti daiktai:
5.4.1. alkoholiniai gėrimai, gaivieji gėrimai, maisto produktai, nuodingos ir psichotropinės medžiagos, ginklai, fotoaparatai, filmavimo kameros, gyvūnai, kitokie daiktai, kuriuos įnešti draudžia teatro administracija bei kurie gali kelti triukšmą spektaklio metu, pavojų aplinkiniams.
5.5. Kita vartotojo (žiūrovo) apsisprendimui svarbi informacija:
5.5.1. patekti į teatrą apsvaigusiems nuo alkoholinių gėrimų ir/ar psichotropinių medžiagų – draudžiama;
5.5.2. be administracijos leidimo patekti ant scenos, lankytis atlikėjų persirengimo kambariuose, renginių organizatoriaus darbo vietose, tarnybinėse patalpose – draudžiama;
5.5.3. nustatyta tvarka naudotis rūbinėmis, kavine (po antrojo skambučio, kavinės svečiai neaptarnaujami), viešo naudojimo patalpomis;
5.5.4. pametęs rūbinės numerėlį, žiūrovas apie tai nedelsdamas informuoja rūbinės personalą ir administraciją (žiūrovui, pranešusiam apie rūbinės numerėlio pametimą ar dingimą, atiduoti į rūbinę drabužiai grąžinami visiems lankytojams išėjus iš teatro);
5.5.5. už pamestą rūbinės numerėlį žiūrovas sumoka visą jo kainą.
    5.6. Kultūros paslaugos kaina (įskaitant visus mokesčius).
6.    Šių taisyklių 5 punkte nurodyta informacija teikiama teatro iniciatyva, turi būti lengvai prieinama žiūrovui. Ši informacija įtraukta į informacinius dokumentus, kuriuos teatras pateikia žiūrovui ir kuriuose išsamiai aprašoma jo teikiama kultūros paslauga.
7.    Žiūrovo prašymu teatras turi pateikti:
    informaciją apie teatro veiklos sritis ir partnerystės ryšius, tiesiogiai susijusius su kultūros paslauga.
    nuorodas, kur galima gauti išsamią informaciją apie vartotojų teisių gynimo būdus, ginčų sprendimo ypatumus ir sąlygas:
    Vartotojų teisių gynimo centras. V.Mykolaičio-Putino g. 5-201 kab., telefonas  867 163 857, faksas 2 133 295, www.vartotojucentras.lt; http://www.vartotojucentras.lt/istatymai.php;
 
III.    BILIETUOSE TEIKIAMOS INFORMACIJOS REIKALAVIMAI
8.    Bilietuose informacija pateikiama lietuvių kalba. Papildomai informacija gali būti pateikta ir kitomis kalbomis.
9.    Biliete turi būti nurodyta:
    teatro pavadinimas, adresas ir telefonas;
    kultūros paslaugų pavadinimas;
    kultūros paslaugų teikimo vieta;
    kultūros paslaugų teikimo data, pradžios laikas;
    kultūros paslaugos kaina;
    kultūros paslaugų teikimo metu asmeniui skirta vieta;
    bilieto grąžinimo ir keitimo sąlygos:
9.1 Bilietų naudojimos taisyklės:
9.1.1 Teatras neatsako, jei bilietas buvo pamestas ar dėl kliento kaltės nepataisomai sugadintas.
9.1.2 Elektroninio bilieto spausdinti nebūtina, bilietų skaneriai skanuoja brūkšninį kodą iš telefono ar planšetės.
9.1.3 Vienu elektroniniu bilietu pasinaudoti galima tik vieną kartą. Nukopijavus bilietus, į spektaklį patenka asmuo, pirmas pateikęs bilietą bilietų kontrolės vietoje.
9.1.4 Jei spektaklis neatšauktas, bilietai nekeičiami ir pinigai už juos negrąžinami.


IV.     TEATRO PAREIGOS
10.    Teatras privalo:
    teikti informaciją apie kultūros paslaugą, vadovaudamasis šiose taisyklėse nurodytais reikalavimais;
    nesuteikęs kultūros paslaugų ne dėl žiūrovo kaltės, teatras per 10 (dešimt) kalendorinių dienų grąžina už kultūros paslaugą sumokėtą bilieto kainą.
    platinti bilietus su šių taisyklių 9 ir 10 punktuose nustatyta informacija.


V.      NUOLAIDŲ TAIKYMAS
11.    Nuolaidos  į kultūros renginį taikomos:
    Moksleiviams, studentams pateikusiems pažymėjimus suteikiama 15 proc. nuolaida 1 (vienam) bilietui į vakarinius (suaugusiųjų) repertuarinius teatro spektaklius;
    Senjorams ir neįgalumą turintiems asmenims, pateikusiems pažymėjimus suteikiama 30 proc. nuolaida 1 (vienam) bilietui. Neįgalieji vėžimėlyje įleidžiami nemokamai, pagal galimybes suteikiama vieta ir lydinčiam asmeniui;      
    Perkant 10 (dešimt) ir daugiau bilietų, suteikiama 15 proc. nuolaida kiekvienam bilietui;
    „Tiketos“ klubo nariams suteikiama 15 proc. nuolaida 2 (dviem) bilietams tik į teatro parinktus spektaklius;

    Nuolaidos nesumuojamos ir negalioja ne Lietuvos rusų dramos teatro organizuotiems renginiams.

VI.    GINČŲ SPRENDIMAS
12.   Žiūrovas, manydamas, kad teatras nesuteikė jam informacijos, nurodytos šiose taisyklėse, ar suteikė neteisingą, neišsamią, dviprasmišką informaciją, pirmiausia turi kreiptis į teatro administraciją ir pareikšti savo reikalavimus. Jeigu teatro administracija netenkina žiūrovo reikalavimų, o žiūrovas mano, kad jo teisės pažeistos, žiūrovas savo reikalavimus teatrui pateikia raštu.
13.   Teatras privalo ne vėliau kaip per 10 dienų nuo žiūrovo rašytinių reikalavimų gavimo dienos pateikti žiūrovui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais (šių dokumentų kopijos pridedamos prie atsakymo žiūrovui). Žiūrovų prašymus teatro administracija nagrinėja nemokamai.
14.   Jeigu teatro administracija nevykdo žiūrovo reikalavimo, pastarasis turi teisę kreiptis pagal kompetenciją į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.